Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Ożywienie gospodarcze

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:24,

Istotne zdiagnozowane zjawiska kryzysowe i problemy w sferze gospodarczej na obszarze objętym projektem to: niski poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, duże rozdrobnienie przedsiębiorców, przewaga małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponują kapitałem na promocję i rozwój ani nie posiadają rezerw wystarczających na przetrwanie złej koniunktury gospodarczej, czy istotny odsetek pustych lokali użytkowych.


Mając na celu zapobieganie powstawaniu w przyszłości negatywnych zjawisk w projekcie zaplanowano przeprowadzenie pogłębionych analiz m.in.: stanu obecnego sektora handlu i usług wraz z uwzględnieniem przyczyn powstawania pustostanów, analizy rynkowych stawek czynszu w porównaniu do stawek miasta, analizy stanu technicznego wybranych lokali użytkowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, analizy procedur najmu wraz z rekomendacjami zmian.

Oczywiście mając na względzie potrzeby przedsiębiorców i ich klientów, mieszkańców, a także potencjalnych przyszłych najemców powyższe działania nie mogą się odbyć bez przeprowadzenia wśród nich konsultacji społecznych dotyczących pożądanych funkcji. 

 

Mapa danych przestrzennych

Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja aktualnie działających podmiotów na terenie Pragi. Powstała w wyniku inwentaryzacji mapa danych przestrzennych (w oparciu o technologię GIS), która w założeniach projektu stanowić będzie podstawę do wszelkich przyszłych działań, a także umożliwi w przyszłości monitorowanie dynamiki działalności społeczno-gospodarczej.

 

Inwentaryzacja zdegradowanych, zabytkowych budynków 

W ramach projektu przygotowana zostanie specjalistyczna dokumentacja zabytkowych budynków Targowa 80, Inżynierska 3 i Inżynierska 6.
Budynki te zostały ujęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 i przeznaczone na Centrum Kreatywności Nowa Praga (budynki przy ul. Targowej 80 i Inżynierskiej 3) oraz Pasaż Artystyczny (Inżynierska 6).

Centrum Kreatywności Nowa Praga będzie miejscem służącym rozwojowi kreatywności mieszkańców, jak i wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. W dwóch budynkach o łącznej powierzchni ok. 3 500 m2 powstanie przestrzeń stanowiąca uzupełnienie dotychczasowej oferty Miasta. Centrum Kreatywności Nowa Praga oferować będzie wielofunkcyjną przestrzeń do pracy twórczej (warsztatową) dedykowaną artystom, rzemieślnikom, projektantom oraz mieszkańcom chcącym wcielać w życie idee nurty DIY (do it yourself- zrób to sam/a).

Rewitalizacja Inżynierskiej 6 również polegać będzie na aranżacji zabytkowego obiektu i nadaniu mu nowej funkcji Przekształcenie niedostępnych do tej pory historycznych zabudowań Remizy Tramwajowej w kulturotwórczą enklawę artystyczną pozwoli na efektywne wykorzystanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla celów kulturalnych i społecznych.

 

Podczas realizacji projektu powstanie szereg dokumentów dotyczących, w różnym stopniu, szerokiej tematyki ożywienia gospodarczego, które będą pojawiać się także pod tym artykułem - zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Za powyższe działania odpowiada Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Architektury i Planowania Przetrzennego Urzędu m.st. Warszawy.