Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Informacja, promocja, edukacja

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:30,

Na każdym etapie realizacji, tam gdzie jest to możliwe i zasadne są uruchamiane adekwatne procesy partycypacyjne, które poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi angażują i włączają właściwe podmioty.


Szkolenia
Spacery rzemieślnicze
Praska Akademia Rozwoju

Działania edukacyjne będą skierowane do różnych grup odbiorców i tak jedną grupę stanowią pracownicy biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z procesem rewitalizacji oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z innych miast. Drugą grupę stanowią interesariusze, czyli m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe z obszaru, który będzie objętym projektem, a planowane działania do tej grupy będą realizowane w ramach zadań partycypacyjno-informacyjnych.

W trakcie trwania całego projektu odbędą się:

  • Spotkania  dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jego jednostek organizacyjnych, w tym Liderów Obszaru w celu przekazania przez pracowników odpowiedzialnych za proces rewitalizacji usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy z zakresu przebiegu procesu  rewitalizacji w m.st. Warszawa.
  • Warsztaty tematyczne dla pracowników  związanych z rewitalizacją, prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych biur i jednostek organizacyjnych miasta wskazanych w ZPR jako realizatorzy danego obszaru rewitalizacji.
  • Warsztaty dla wyłonionej w drodze konkursu organizacji/konsorcjum realizującej zadania z zakresu partycypacji w celu przekazania usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy z zakresu przebiegu procesu  rewitalizacji w m.st. Warszawa, przedstawienie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (ZPR), zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektach w ramach programu ZPR, w tym działaniach partycypacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej, założeń i schematu realizacji projektu Rewitalizacja - wspólna sprawa.
  • Sesja warsztatowa „Zarządzanie ulicami i centrami miast” skierowana do pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek zarządzających lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m.st. Warszawy, pracowników innych miast, oraz innych interesariuszy (mieszkańców, NGO, przedsiębiorców itp.) w celu przekazania uczestnikom przez międzynarodowych ekspertów doświadczeń w przekształcaniu, rewitalizacji, zarządzaniu i budowaniu potencjału handlowego ulic i całych obszarów miast. Na warsztatach zaprezentowane i przedyskutowane zostaną różne koncepcje zarządzania obszarami oraz najlepsze przykłady z Polski i z zagranicy.
  • Warsztaty dla pracowników innych miast w celu prezentacji założeń projektu, zrealizowanych działań, osiągniętych rezultatów i wypracowanych produktów, wymiany informacji i doświadczeń.
  • Konferencja podsumowująca cały projekt.

Bieżące informacje o działaniach edukacyjnych będą zamieszczane w zakładce aktualności oraz w plikach do pobrania poniżej tego artykułu.