Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Informacja, promocja, edukacja

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:30,

Na każdym etapie realizacji, tam gdzie jest to możliwe i zasadne są uruchamiane adekwatne procesy partycypacyjne, które poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi angażują i włączają właściwe podmioty.


 

Działania edukacyjne będą skierowane do różnych grup odbiorców i tak jedną grupę stanowią pracownicy biur, dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z procesem rewitalizacji oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z innych miast. Drugą grupę stanowią interesariusze, czyli m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe z obszaru, który będzie objętym projektem, a planowane działania do tej grupy będą realizowane w ramach zadań partycypacyjno-informacyjnych.

W trakcie trwania całego projektu odbędą się:

 • Spotkania  dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jego jednostek organizacyjnych, w tym Liderów Obszaru w celu przekazania przez pracowników odpowiedzialnych za proces rewitalizacji usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy z zakresu przebiegu procesu  rewitalizacji w m.st. Warszawa.
 • Warsztaty tematyczne dla pracowników  związanych z rewitalizacją, prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych biur i jednostek organizacyjnych miasta wskazanych w ZPR jako realizatorzy danego obszaru rewitalizacji.
 • Warsztaty dla wyłonionej w drodze konkursu organizacji/konsorcjum realizującej zadania z zakresu partycypacji w celu przekazania usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy z zakresu przebiegu procesu  rewitalizacji w m.st. Warszawa, przedstawienie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (ZPR), zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektach w ramach programu ZPR, w tym działaniach partycypacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej, założeń i schematu realizacji projektu Rewitalizacja - wspólna sprawa.
 • Konferencja „Zarządzanie ulicami i centrami miast” skierowana do pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek zarządzających lokalami użytkowymi należącymi do zasobu m.st. Warszawy, pracowników przedstawicieli innych miast oraz innych przedstawicieli, którzy w swoich działaniach zajmują się budowaniem szeroko rozumianego potencjalu handlowego ulic i całych obszarów miast oraz rewitalizacją.
 • Warsztaty i konferencja podsumowująca cały projekt dla pracowników urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli innych miast biorących udział w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast. Celem będzie prezentacja założeń projektu, zrealizowanych działań, osiągniętych rezultatów i wypracowanych produktów, wymiana informacji i doświadczeń.

Bieżące informacje o działaniach edukacyjnych będą zamieszczane w plikach do pobrania poniżej tego artykułu. 

Działania edukacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja-wspólna sprawa”

Edukacja przedsiębiorców oraz wsparcie promocyjne osób prowadzących działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji to inicjatywy realizowane przez Biuro Polityki Lokalowej (BPL). Działania koordynowały Liderki Obszaru – pracowniczki BPL zatrudnione w celu wspierania procesu ożywienia gospodarczego. Rezultatem tych działań było opracowanie autorskiego cyklu szkoleniowego oraz innowacyjnych działań marketingowych podejmowanych na rzecz przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.

Praska Akademia Rozwoju to autorski cykl szkoleń skierowany do przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji. Podejmowanie konkretnej tematyki podczas spotkań wynikało z diagnozy potrzeb przedsiębiorców, analizy trendów szkoleniowych oraz z doświadczeń wykonawcy szkoleń. Szkolenia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, poznania się i sieciowania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji. Każde ze spotkań, poza częścią merytoryczną, zawierało również element networkingu i indywidualnych konsultacji. Podczas spotkań podejmowano, m.in., następujące tematy: społeczna odpowiedzialność biznesu, składki i zmiany w ZUS, biznes w sferze mobile, nowoczesne formy promocji, czy idea zero waste w przedsiębiorstwie. W trakcie projektu odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział ok. 120 osób.

Z kolei działania promocyjne polegały na stworzeniu sytuacji bezpośredniego spotkania rzemieślnika/przedsiębiorcy z klientem – bezpośrednio w pracowni rzemieślniczej - Spacery ,,Rzemieślnicza Strona Wisły” lub podczas targów.  Podczas spacerów były odwiedzane nie tylko zakłady rzemieślnicze, a także punkty usługowe działające na obszarze rewitalizacji. Głównym celem działania jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez promocję odwiedzanych miejsc. Wymiernym efektem działania jest wzrost liczby klientów w odwiedzanych podczas spacerów punktach, a wartość dodaną stanowiła miła atmosfera, bezpośrednie spotkanie klienta z wytwórcą
i możliwość zajrzenia na zaplecze pracowni oraz poznania tajników pracy rzemieślniczej od podszewki. Do końca września 2019r. udało się zorganizować 8 spacerów, a każdy z nich cieszył się dużym zainteresowaniem. Targi ,,Rzemieślnicza Strona Wisły”, jako autorski pomysł na promocję lokalnej przedsiębiorczości, stały się wydarzeniem cyklicznym, łącznie odbyło się 6 edycji. Wydarzenie było kierowane głównie do przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji. Wystawcami byli rzemieślnicy, przedsiębiorcy, artyści, którzy wykonują przedmioty użytkowe i/lub dzieła sztuki, prowadzący obecnie swoją działalność na obszarze Pragi-Południe, Pragi-Północ oraz Targówka lub są w inny sposób z tymi dzielnicami związani. Podczas targów wystawcy prezentują oraz sprzedają wykonane przez siebie przedmioty lub usługi.
W programie wydarzenia są również warsztaty i pokazy prowadzone przez wybranych wystawców, których zadaniem jest zaznajomienie uczestników targów z konkretnych fachem rzemieślniczym. Targi są też postrzegane przez samych przedsiębiorców jako okazja do spotkania się i poznania innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą w sąsiedztwie, co przekłada się na nowe kontakty biznesowe.

Konferencja poświęcona zarządzaniu centrami i ulicami miast oraz podsumowująca projekt „Rewitalizacja - wspólna sprawa”

W dniach 5-6.09. odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona zarządzaniu centrami i ulicami miast oraz podsumowująca projekt „Rewitalizacja - wspólna sprawa”.

Konferencja była dedykowana pracownikom samorządów miast, które tak jak Warszawa realizowały projekt w ramach konkursu pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Celem konferencji było przekazanie doświadczeń w przekształcaniu przestrzeni, zarządzaniu i budowaniu potencjału handlowego ulic i całych obszarów miast oraz rewitalizacji urzędnikom, którzy w swojej pracy stykają się z szeroko rozumianą rewitalizacją, aby poszerzyć ich wiedzę, którą mogliby wykorzystać w swojej pracy.  

Głównym tematem pierwszego dnia ożywienie gospodarcze oraz poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnego handlu i usług. 

Międzynarodowi i polscy eksperci w trakcie paneli dyskusyjnych opowiedzieli uczestnikom o różnych koncepcjach zarządzania obszarami handlowymi miast oraz opowiedzieli o swoich przykładach z Belgii (Mons) oraz Wielkiej Brytanii (Liverpool oraz Manchester). Wspólnie dyskutowano nad dynamicznymi zmianami wśród konsumentów odnośnie zakupów. Zastanawiano się też m.in. Które trendy kształtują obecnie rozwój ulic handlowych? Czy doświadczenie w Warszawie lub w Polsce jest inne niż za granicą?  Co zagraża rozwojowi ulic handlowych? Czy to tylko wzrost zakupów online?
Co zrobić, aby utrzymać lokalne firmy na polskich ulicach handlowych? Czy odpowiedź leży
w przeprojektowaniu komercyjnej przestrzeni ulicznej? Czy może chodzi o marketing miejski?

Uczestnikom opowiedziano o ciekawym narzędziu do wspólnego zarządzania ulicami handlowymi, którym jest niewątpliwie BID (Business Improvement Districts) - to wyznaczona strefa (obszar BID),
w której przedsiębiorstwa (BID Levy Payers) korzystają z szerokiej gamy usług dodatkowych wykraczających poza usługi finansowane ze standardowych stawek komercyjnych i usług komunalnych. Polityka w zakresie tworzenia takich obszarów BID na bazie przepisów prawnych w UK dynamicznie rozwijana jest już od 2004 roku. W trakcie pierwszego dnia konferencyjnego rozmawialiśmy na temat ciągłego rozwoju i uświadamiania szerokiemu gronu interesariuszy jak ważny jest dla gospodarki i przestrzeni miasta oraz jakości życia mieszkańców rozwój handlu.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyły się warsztaty poświęcone wybranym kluczowym modelom opracowanym w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. W dwóch sesjach równoległych uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o 3 modelach:

1) Zmieniaj przestrzeń razem z mieszkańcami – warsztaty

Prowadzący: Aleksandra Żórawska, Adam Markuszewski oraz Anna Koczorowska (Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy)
Celem warsztatów było lepsze zrozumienie procesu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Przedstawione zostały wnioski płynące z trzech procesów konsultacyjno-projektowych, które dotyczą małego skweru, parku i podwórka położonych na obszarze rewitalizowanym. W czasie warsztatów osoby uczestniczące mogły wcielić się w rolę kierownika procesu i zaplanować działania.

2) Przedsiębiorczość - wspólna sprawa. Model funkcji Lidera Obszaru. Zagadnienia praktyczne.

Prowadzące: Magdalena Stemplewska i Eliza Gryszko (Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy)

Celem warsztatu było przedstawienie kluczowych zadań oraz specyfiki pracy Lidera Obszaru, który wspomaga rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.  Skupiliśmy się na praktycznym wymiarze ożywienia gospodarczego. Uczestnicy przeszli przez proces rozwiazywania sytuacji problemowej typowej dla pracy Lidera.

3) Programowanie inwestycji miejskich – analiza doświadczeń własnych związanych  z komunikacją wewnątrz urzędu, interesariuszami, partnerami i ekspertami

Prowadząca: Sylwia Widzisz-Pronobis (Prooper)

Celem warsztatu była identyfikacja problemów komunikacyjnych w oparciu o instrukcję programowania inwestycji miejskich, wymiana doświadczeń i obserwacji oraz wypracowanie kierunku standaryzacji programowania inwestycji opartych na dobrej komunikacji społecznej.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się spacerem po wybranym obszarze rewitalizacji m.st. Warszawy, w trakcie którego uczestnicy w skrócie poznali historię dzielnic prawobrzeżnych oraz Nowej Pragi jako początkowo osiedla pozamiejskiego, a dziś najlepiej zachowanej dzielnicy Warszawy przedwojennej.  Omówione zostały krótko najciekawsze z mijanych obiektów m.in. dawna fabryka Schichta/Polleny, Burnner Schneider i Bracia Dietmar, dawna. Stalownia/Warsztaty Artyleryjskie/Zbrojownia nr 2, kamienice w różnych stylach przy Stalowej i Wileńskiej i inne miejsca. Po spacerze odbyła się prezentacja najciekawszych zadań, które były realizowane w trakcie całego projektu. Prezentacje, które były pokazywane w trakcie konferencji znajdą Państwo poniżej w artykule w załącznikach do pobrania.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Kształtowanie Handlowych ulic Pragi
  (plik: 2._ksztaltowanie_handlowych_ulic_pragi_d.wojdat_ey.pdf, rozmiar pliku: 3434.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Kalkulator rewitalizacji wprowadzenie
  (plik: 3.1_kalkulator_rewitalizacji_narzedzie_do_oceny_nieruchomosci_m.goluch_bpl.pdf, rozmiar pliku: 1578.13 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Kalkulator rewitalizacji
  (plik: 3.2_kalkulator_rewitalizacji_narzedzie_do_oceny_nieruchomosci_j.kedziora_deloitte.pdf, rozmiar pliku: 1929.1 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Centrum Kreatywności Targowa
  (plik: 4._centrum_kreatywnosci_targowa_wybor_operatora_ppp_g.kaczorowski_brg.pdf, rozmiar pliku: 2363.08 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Rozwój w rewitalizacji - działania edukacyjne
  (plik: 5._rozwoj_w_rewitalizacji-dzialania_edukacyjne_e.gryszko_m.stemplewska_bpl.pdf, rozmiar pliku: 905.87 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Międzypokoleniowy transfer rzemiosła
  (plik: 6._miedzypokoleniowy_transfer_rzemiosla_k._chudynska-szuchnik_mwp.pdf, rozmiar pliku: 4595.04 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Techniki prowadzenia działań partycypacyjnych
  (plik: 7._ewaluacja_technik_prowadzenia_dzialan_partycypacyjnych_j.stefanska_a.wieczorek_think_tank.pdf, rozmiar pliku: 1760.31 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Programowanie inwestycji w ramach rewitalizacji
  (plik: 8._programowanie_inwestycji_w_ramach_rewitalizacji_j.adamczyk_prooper.pdf, rozmiar pliku: 2303.29 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Rewitalizacja w dzielnicy Praga-Południe
  (plik: 9._rewitalizacja_w_dzielnicy_praga-pld._k.kowalczyk_dzielnica_praga-pld.pdf, rozmiar pliku: 2996.54 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Materiał z warsztatów dot. zmian w przestrzeni wspólnie z mieszkańcami
  (plik: w1._zmieniamy_przestrzen_razem_z_mieszkancami_a._zorawska_a.markuszewski_a.koczorowska.pdf, rozmiar pliku: 911.53 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Materiał z warsztatów dot. Modelu Lidera Obszaru
  (plik: w2._przedsiebiorczosc_-_wspolna_sprawa_e.gryszko_m.stemplewska.pdf, rozmiar pliku: 1872.34 KB)
  Pobierz