Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Kształtowanie przestrzeni miejskiej

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:28

W ramach projektu „Rewitalizacja wspólna sprawa” prowadzone są działania mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej.


Centra Lokalne

W projekcie przewidziane zostały prace związane z utworzeniem dwóćh centrów loklanych na obszarze rewitalizowanym dzielnicy Praga-Południe. Lokalizacja centrów lokalnych oparta została o wyznaczone miejsca w opracowaniu pn.: „Studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie – Centra Lokalne” Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na Kamionku, tj. podobszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi centra lokalne powstaną na terenie dawnego Bazarku Rogatka oraz przy ul. Lubelskiej 30/32.

Pierwszym etapem planowanych działań w ramach projektu będą konsultacje społeczne skierowane do lokalnej społeczności planowane w pierwszej połowie roku 2017 r.

Głównym celem konsultacji będzie określenie możliwego zagospodarowania obszaru pod kątem zgłoszonych potrzeb oraz pomysłów na realizację na terenie dawnego bazarku i wokół kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32 różnorodnych wydarzeń i działań służących okolicznym mieszkańcom. W oparciu o wnioski z konsultacji opracowane zostaną koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oraz w dalszej kolejności dokumentacje techniczne uwzględniające działania konieczne do utworzenia centrów lokalnych.

Prace podejmowane w ramach projektu stanowią uzupełnienie działań związanych z rewitalizacją warszawskiej Pragi.

Za działania odpowiada Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

 

Przygotowanie i wykonanie suplementu do przewodnika dobrych praktyk "Oznaczanie działalności gospodarczej w przestrzeni publicznej" dla obszaru objętego modelową rewitalizacją

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy krajobrazowej, samorządy gminne otrzymały możliwość ustalania w swoich granicach zasad lokalizacji m.in. reklam oraz szyldów. Sporządzanie tych zasad dla m.st. Warszawy odbywa się równolegle z powstaniem przewodnika dla mieszkańców w zakresie lokalizowania szyldów.

W trosce o wysoką jakość przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym, planuje się stworzenie dodatkowo suplementu do tego przewodnika, który uwzględniałby specyfikę praskiej ulicy. Przewodnik stanowić będzie lokalne wyłożenie zasad lokalizowania szyldów, które znajdą się w tworzonych zapisach tzw. uchwały reklamowej oraz będzie on sprofilowany na kontekst lokalnej praskiej architektury. Stworzenie tego suplementu ma na celu uwzględnienie, dostosowanie oraz zaakcentowanie praskiego charakteru szyldów w Warszawie, a także pokazanie, jak właściwie powinny one być lokalizowane.

Za działania odpowiada Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.