Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Aktywizacja zawodowa

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:28

Projekt zakłada, że wypracowane zostaną zasady współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczaniu jego skutków, zwłaszcza wśród osób zagrożonych marginalizacją.


Przeprowadzona zostanie analiza istniejącego stanu rynku pracy i mapowanie interesariuszy. Opracowana zostanie baza danych na temat usługi i narzędzi dostępnych dla osób nieaktywnych zawodowo. Zorganizowane będą  spotkania konsultacyjne, warsztaty , spotkania indywidualne, grupy fokusowe.  Opracowane zostaną  rekomendacje służące budowie modelu współpracy dla aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo.

Całość prac przeprowadzonych w ramach etapu pierwszego zostanie poddana analizie oraz opisana w formie modelu gotowego do implementacji w innych gminach/ dzielnicach realizujących projekty rewitalizacyjne. Model będzie z jednej strony stanowił zapis zrealizowanych działań, z drugiej będzie zawierał rekomendacje i praktyczne wskazówki. Ewaluacja będzie stanowiła etap końcowy całego procesu. Zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę dotychczasowych prac. Wskazane zostaną rekomendacje przydatne w testowaniu modelu.

Za dzialanie odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.