Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Aktywizacja zawodowa

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:28

Projekt zakłada wypracowanie modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczaniu jego skutków, zwłaszcza wśród osób zagrożonych marginalizacją.


Opracowanie modelu (w części opisowo-teoretycznej) powierzono – w ramach zamówienia publicznego – ekspertowi merytorycznego. Działania miały na celu m.in.: ocenę jakości współpracy instytucji i organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową na obszarze rewitalizacji, określenie głównych barier tej współpracy, a zarazem potrzeb w tym zakresie oraz zaproponowanie takiego modelu współdziałania, który zwiększałby efektywność działań aktywizacyjnych w Warszawie.
 
W ramach spotkań grupowych i indywidualnych, ekspert do spraw rynku pracy współdziałając z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, opracował część opisowo-teoretyczną modelu, na którą składają się następujące dokumenty:
• „Analiza stanu rynku pracy na obszarze rewitalizacji”,
• „Mapa interesariuszy modelu współpracy”,
• „Baza danych na temat usług i narzędzi dostępnych dla osób nieaktywnych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem”, w tym „Charakterystyka instytucji wsparcia", Systematyka i charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym oraz nieaktywnych zawodowo",
• „Model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego skutków”.
 
W oparciu o zgromadzone wyniki dotychczasowych prac postanowiono, że praktycznym uzupełnieniem modelu współpracy będzie narzędzie IT dedykowane pracownikom instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się bezpośrednio reintegracją i aktywizacją społeczno-zawodową, wspomagające proces planowania wielowymiarowego i międzyinstytucjonalnego wsparcia (tzw. indywidualnej ścieżki wsparcia) dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
 
Za dzialanie odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.