Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Cele

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 26 Lutego, 2016 - 11:15

Celem długofalowym działań rewitalizacyjnych jest zrównanie rozwoju obszarów obecnie kryzysowych z obszarami znajdującymi się po lewej stronie Wisły. Ma to być efektem wieloletniego procesu, który rozpoczyna Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Działania będą skierowane na rozwój i podniesienie atrakcyjności obszarów kryzysowych (głównie Pragi-Południe, Pragi Północ, Targówka) dla mieszkańców i inwestorów, poprzez uporządkowanie przestrzeni, przygotowanie jej do pełnienia funkcji gospodarczych, rekreacyjnych i mieszkalnych, a także zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Działania w przestrzeni publicznej koncentrowane będą wokół centrów lokalnych, które dzięki kumulacji różnych funkcji będą dawać impuls do rozwoju sąsiadujących obszarów. Wymagać to będzie konsekwentnej realizacji polityki miasta i współpracy lokalnych środowisk.

Cel nadrzędny zostanie osiągnięty przez realizację czterech celów głównych:

  1. Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.
  2. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.
  3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  4. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.