Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Przygotowanie programu

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 26 Czerwca, 2014 - 15:02,

Przebieg prac 2012-2015

Zanim doszło do określenia granic obszaru mającego podlegać rewitalizacji, przygotowania do nowego okresu programowania trwały już od roku 2012:

 

ROK 2012

- maj 2012 opracowanie Ewaluacji postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 – Raport. Stan na 2010 przez zespół pod kierownictwem Mirosława Grochowskiego na zlecenie Biura Polityki Lokalowej,

- czerwiec 2012 r. odbyły się trzy debaty, dotyczące przyszłości rewitalizacji w Warszawie z udziałem przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, środowisk branżowych, tj. urbanistów, architektów, planistów

- wrzesień 2012 roku, połączona debata wszystkich trzech środowisk zainteresowanych problematyką rewitalizacji w Warszawie

 

Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas tych debat podjęto następujące ustalenia:

- Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku będzie dokumentem operacyjnym, wdrażającym zapisy Strategii Miasta Stołecznego Warszawy i powinien być bardzo czytelnie powiązany z dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy (Strategia Rozwoju, Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju),

- konieczność zachowania spójności Programu Rewitalizacji z analizą potencjałów miasta oraz koncepcjami rozwojowymi miasta,

- systematyczna i długofalowa poprawa sytuacji życiowej mieszkańców obszarów zdegradowanych powinna być priorytetem rozwoju Warszawy widzianym, jako ważny element strategii rozwoju Warszawy – rozwój nie na zewnątrz, ale do wewnątrz miasta,

- obszary zdegradowane, jako motory rozwoju powinny rozwijać się dzięki skoncentrowanemu wsparciu z poziomu miasta oraz dzielnic, przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym na zdiagnozowanych obszarach przez integrację działań przestrzennych, społecznych, środowiskowych i gospodarczych,

- obszary, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne, przestrzenne i gospodarcze muszą być widziane, jako atrakcyjne obszary do życia, inwestowania oraz dobrej organizacji przestrzennej,

- punktem wyjścia do określenia obszaru nowego programu są zidentyfikowane dotychczas obszary, znajdujące się w Dzielnicowych Mikroprogramach Rewitalizacji, natomiast nie wszystkie z nich są jednakowo istotne z punktu widzenia rozwoju miasta jako całości i w związku z tym zgłoszono konieczność hierarchizacji dotychczasowych obszarów kryzysowych i wyłonienia obszaru kluczowego (priorytetowego) na najbliższe lata realizacji Programu Rewitalizacji.

- przyszły kształt projektów skupia się na konieczności tworzenia projektów kompleksowych, powiązanych przestrzennie, na budowaniu dzięki nim systemu wsparcia obszarów kryzysowych, na zwrócenie większej uwagi na inicjatywy lokalne i wykorzystanie ich do tworzenia projektów oraz na możliwość włączenia do Programu projektu miejskiego z udziałem PPP.

- przyszły kształt programu to jeden program miejski z udziałem uzupełniającym dzielnic i dzięki jego realizacji należy oczekiwać korzyści na poziomie całego miasta, a nie tylko lokalnych/dzielnicowych

- szczególny nacisk trzeba położyć na koordynację oraz weryfikację działań rewitalizacyjnych, realizowanych przez różne jednostki w mieście.

- Warszawa potrzebuje polityki (strategii) rewitalizacji, która skupiałaby wiązki polityk miejskich w odniesieniu do rewitalizacji.

 

- maj - wrzesień 2012 r. opracowanie Analizy sfery zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla potrzeb Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014 – 2022 przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa pod kierownictwem dr Waldemara Siemińskiego i dr Pawła Sosnowskiego

 

Mając na uwadze wnioski płynące z analizy dokumentów strategicznych, ewaluacji programu rewitalizacji i ekspertyzy przestrzennej, przeprowadzonych debat i dotychczasowych doświadczeń z zakresu rewitalizacji w Warszawie podjęto decyzję, że Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku będzie kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Program Rewitalizacji na lata 2014-2022 jako program operacyjny Strategii Rozwoju m.st. Warszawy będzie realizował zagadnienia z zakresu rewitalizacji w mieście stołecznym Warszawa, działania rewitalizacyjne, przeprowadzane na terenie m.st. Warszawy zostaną skoncentrowane na jednym, wybranym, priorytetowym obszarze miasta, na którym realizowane będą, jako główne - projekty ogólnomiejskie, zaś projekty dzielnicowe stanowić będą ich uzupełnienie. Taka koncentracja działań pozwoli na osiągnięcie lepszych i trwalszych efektów rozwojowych w skali całego miasta, a osiągnięcie trwałego efektu rozwojowego w kontekście całego miasta jest priorytetem działań rewitalizacyjnych na lata 2014-2022.

 

ROK 2013

- lipiec 2013 r. przyjęcie Założeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014 – 2022 przez Zespół Koordynujący w Urzędzie m.st. Warszawy

- sierpień 2013 r. odbyły się następujące spotkania:

- z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego dla Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, dotyczące współpracy z mieszkańcami obszarów, objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, przy określaniu zadań rewitalizacyjnych i wyboru obszaru kryzysowego

 

- z dyrektorami biur Urzędu m. st. Warszawy, związane z propozycjami kierunków rozwoju i impulsów rozwojowych obszarów objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku 

- z Burmistrzami Dzielnic m. st. Warszawy, na którym omówione zostały wytyczne dla dzielnic, dotyczące możliwości przystąpienia do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

- wrzesień 2013 r.

- spotkanie z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego Pragi-Północ, Pragi-Południe, Targówka z udziałem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy – Michałem Olszewskim, dotyczące przeprowadzania konsultacji społecznych na wybranych obszarach kryzysowych dzielnicy Praga-Południe, Praga-Północ, Targówka.

 

- Konferencja inicjująca serię spotkań włączających środowiska z obszarów rewitalizacji, bądź działających na rzecz obszarów i mieszkańców z obszarów kryzysowych, z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy – pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, zorganizowana przez Biuro Polityki Lokalowej.

 

- październik – grudzień 2013 r. na przestrzeni trzech miesięcy w ramach prac związanych z przygotowywaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku w dzielnicach Praga Południe, Praga Północ i Targówek odbyło się trzynaście intensywnych warsztatowych spotkań tematycznych, organizowanych we współpracy z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego tych trzech dzielnic.

Spotkania te były podzielone według najważniejszych zagadnień tematycznych i dotyczyły m.in. kultury, sztuki, turystyki, przedsiębiorczości, edukacji. Pliki do pobrania znajdują się w podzakładkach dzielnicowych

Z problemów, które wyodrębniono w wyniku warsztatów powstały propozycje projektów. W ramach kolejnych spotkań w poszczególnych dzielnicach zaprezentowano projekty, które mogłyby być realizowane w danej dzielnicy, następnie projekty te zostały przez uczestników spotkań uszeregowane zgodnie z ich ważnością. Wynik uszeregowania projektów znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.

- 11 grudnia 2013 r. debata na temat rozwiązań komunikacyjnych na terenie planowanym do objęcia przez Zintegrowany Program Rewitalizacji oraz pokaz filmu w reżyserii Andreasa Dalsgaarda "Ludzki wymiar". 

 

ROK 2014

- luty 2014 r. spotkanie podsumowujące trzynaście przeprowadzonych warsztatów

Prezentacja z tego spotkania znajduje się poniżej, w plikach do pobrania

- maj 2014 r.

- posiedzenie Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji, na którym przedstawiono przebieg dotychczasowych prac, poza tym posiedzenie miało charakter warsztatowy i służyło wypracowaniu analizy SWOT dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Do końca miesiąca odbywały się spotkania z mieszkańcami Pragi Południe, Pragi Północ i Targówka - raporty z tych warsztatów można znależć w zakładkach dzielnicowych.

- czerwiec 2014 r.                                                                                                                                 

23-25 czerwca konferencja „Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi”, podsumowująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 oraz prezentująca projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2022 

ROK 2015

- I półrocze 2015 - konsultacje prowadzone zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

- II półrocze 2015 - przedłożenie Radzie m.st. Warszawy projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik uszeregowania projektów
  (plik: hierarchizacja_propozycji_projektow_zgloszonych_przez_uczestnikow.xls, rozmiar pliku: 34.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Prezentacja podsumowująca 13 warsztatów z 12.02.2014 r.
  (plik: prezentacja_12_02_2014.pdf, rozmiar pliku: 2424.07 KB)
  Pobierz